Psykisk ohälsa i skolan

BokrecensionER Anna Klockar & Mia Vestman, skolbyrån AB

Det här är en viktig bok. Magdalena är kunnig och insatt i ämnet, och det märks att hon har stor erfarenhet från “golvet” - det här är på riktigt. Äktheten genomsyrar också de berättelser som presenteras i boken, samt de kommentarer och tankar som kompletterar och utvidgar dem.

I bokens inledning beskriver Magdalena 
initierat hur regelverk kopplat till elevhälsoarbete och pedagogers uppdrag ser ut och fungerar - men även de utmaningar som elevhälsan står inför idag. Viktigt är också det hon lyfter om hur idéer och “metoder” idag färdas - på icke vetenskaplig och beprövad grund, samt hur utvärdering ofta saknas i elevhälsoarbetet.  
Vi ser att boken på ett fint sätt kan ligga till grund för värdegrunds- och elevhälsoarbete i skolan på en konkret nivå, och den ger stöd för arbete kopplat till detta. I boken resonerar Magdalena även kring svårigheten i att särskilja ansvarsområden och hur man kan tänkas kring den professionella rollen. 

Specialpedagogens roll belyses särskilt, liksom de arbetsuppgifter som kopplas till uppdraget. Här identifierar Magdalena en problematik som handlar om att specialpedagogen allt för ofta hamnar i enbart utredande och kartläggande arbete.
Utan pekpinnar visas också en riktning, där man som skola kan plocka delar som kompletterar och utvecklar det egna arbetet.

Vi rekommenderar alla som i sitt yrke på något sätt möter barn och unga att läsa denna bok, samarbeta kring innehållet - och reflektera över de intervjuer, exempel och tankar som lyfts fram. Om unga som lider av psykisk ohälsa kan bli sedda och förstådda så som denna bok beskriver - då är mycket vunnet.


Per Båvner, utredare på Stockholms universitet

Psykisk hälsa i skolan handlar om ett område jag inte följt tidigare och har därför givit mig väldigt mycket, både professionellt och av personliga skäl. Boken visar tydligt att lärare inte kan abdikera från ansvar för elever med psykisk ohälsa, och det handlar både om undervisningen och det medmänskliga. Samtidigt som lärare inte ska klampa in på de andra yrkesgruppernas områden. Att man som lärare alltid ska vara den vuxne i rummet är inte lätt, därför är det viktigt att läraren själv måste lära hantera sina egna besvikelser. 
Boken kan här hjälpa en i alla övervägningar som behöver göras, både praktiska och etiska. Det handlar om tips såsom att man som lärare ska bygga relation med eleverna men samtidigt inte dra ur eleven mer än vad eleven egentligen vill berätta, och mer än vad man själv kan hantera.