STUDENTLITTERATUR

ELEVHÄLSA OCH LÄRARHÄLSA

Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan


För att personalen i skolan ska förstå hur de bäst ska kunna stärka elevers begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan det vara av stor betydelse att de först stärker sin egen känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hur ett sådant arbete kan gå till presenteras i denna utbildning.

 

Idag står psykisk ohälsa för nära hälften av alla sjuksrivningar i Sverige. En stor del av dessa beror på utmattning och stress och lärare är inget undantag. Trots det är lärare ålagda att arbeta förebyggande och främjande med elevers hälsa och göra undervisningen tillgänglig för alla elever. De ska arbeta relationsinriktat och ge elever ledning och stimulans för bästa möjliga måluppfyllelse. Därtill ska de anpassa undervisningen för de elever som har behov av det. Det säger sig självt att ett elevhälsofrämjande arbete kan bli en utmaning om man själv inte mår bra eller upplever stress.

Det yttersta ansvaret för att personalen inom pedagogiska verksamheter inte insjuknar i arbetsrelaterad ohälsa är arbetsgivarens. Dock har den anställde ett eget medarbetaransvar att hålla sig frisk och inte slita ut sig i en inte alltid så gynnsam arbetsmiljö. För det behövs både kunskap och strategier.   

I den här boken presenterar författaren kunskap om hur man som professionell, inom ramen för skolans verksamhet, kan hushålla med sin energi och samtidigt lära sig att göra rätt prioriteringar. Boken pekar på viktiga utvecklingsområden att ta till sig för att samtidigt kunna behålla arbetsglädjen. De verktyg som boken serverar är också användbara i andra verksamheter där elever byts ut mot barnbrukareboenden eller patienter.

Känsla av sammanhang eller KASAM är en organisationspsykologisk modell myntad av den amerikanske sociologen Aaron Antonovsky som studerade israeliska kvinnors hälsa. Han upptäckte att en förvånansvärt stor del av en grupp kvinnor som genomlevt svåra trauman hade en god mental hälsa. Det som var gemensamt för kvinnorna var att de trots krig, koncentrationsläger och andra svåra erfarenheter kände begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron. Denna upptäckt kom Antonovsky att kalla Sence of Coherence, på svenska Känsla av sammanhang.

.

Köp boken här


.

Sagt om boken

Bibliotekstjänst

Magdalena Berger är lärare och specialpedagog med lång erfarenhet av arbete med elever, från förskolan upp till gymnasiet. Författaren har tidigare gett ut en bok om ungdomars psykiska ohälsa. Nu fokuserar Berger på hälsa hos lärare och personal inom skola och elevhälsa. För att kunna hjälpa sina elever, i en tid då psykisk ohälsa står för hälften av alla sjukskrivningar, är det viktigt att hitta verktyg för att värna sin egen hälsa. Författaren använder Aaron Antonovskys teori för KASAM, vilken bygger på meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. På ett vardagsnära och lättfattligt sätt ges modeller till lärare att bättre hantera sin arbetssituation och skapa KASAM, både för sig själv och sina elever. En del i Elevhälsa och lärarhälsa handlar om skolan som organisation och arbete med KASAM vid arbetsmiljöarbete, stöd och rehabilitering för den egna personalen. Boken är bra och viktig då den tar upp en del av läraryrkets uppdrag som ibland blir otydligt både under lärarutbildningen och på kommande arbetsplatser. Berger, Magdalena Elevhälsa och lärarhälsa

Publiceras i BTJ-häftet nr 7, 2021. Lektör Therese Nordholm
Helhetsbetyg: 3.

Jag vill nog påstå att den här boken har en rätt klockren tajming. Författaren har en förmåga att skriva på ett sätt som gör att jag bara vill läsa mer. Hon har en fingertoppskänsla som är något alldeles extra och det märks att hon besitter stor kunskap om det hon skriver om. Tack Magdalena för att du har skrivit även den här viktiga boken som alla lärare borde läsa. 

Jenny Borovszky Axelsson, Läspedagogen, Norrköping


.