PSYKISK HÄLSA - BARN, UNGDOMAR, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR

Med en stärkt kunskapsbas och en välfylld verktygslåda kan personal inom pedagogiska verksamheter arbeta systematiskt med friskfaktorer och fånga upp psykisk ohälsa i tid, innan den eskalerat.

Arbeta på grupp- och organisationsnivå

För att lyckas med ett hälsofrämjande arbete behöver lärare finna metoder att arbeta med på gruppnivå. All personal behöver också hitta gemensamma metoder att att arbeta på organisationsnivå. Har vi inte ett synsätt som strävar efter att nå många kommer med vårt arbete kommer det bli svårt att lyckas. Alla behöver vara involverade, därför är det viktigt att få kompetensutveckling tillsammans.

Ett hälsofrämjande arbete innebär att skolpersonalen:

 
 • skaffar sig kunskap om psykisk hälsa
 • intar ett förhållningssätt som stärker elevers självkänsla och får dem att växa
 • arbetar med tillgänglighet och anpassningar på gruppnivå
 • bygger relationer till individer och bygger relation till grupper
 • integrerar teoretiska begrepp i undervisningen som bidar till kunskap i ämnet
 • arbetar med värdegrundsarbete regelbundet och genom gemensamma punktinsatser
 • har en tydlig vision och målformulering på organisationsnivå
 • samverkar med varandra och med elevhälsoteamet
 • arbetar systematiskt med struktur, studieplanering, filmeklipp etc. på mentorstimmar
 • arbetar med ksammanhållning, Vi-känsla, kamratskap och inkludering

   
Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan 13027


Psykisk hälsa, välmående och känsla av sammanhang 12998


Psykisk ohälsa i skolan - Ett elevperspektiv 12976


Lärarhälsa - Så arbetar vi med KASAM i skolan 13222


Psykisk hälsa i förskolan 13302


Psykisk hälsa för elevhälsopersonal


Psykisk hälsa för rektorer och skolchefer

VAD, VARFÖR, HUR 

Vad innehåller utbildningarna?

 • Kunskap och teori som bygger på forskning, evidens, lagar och konventioner 
 • Reflektion och diskussion i bikupor, helgrupp och mindre grupper utifrån behov
 • Videoklipp som är förankrade i vetenskap och evidens
 • Konkreta tips och Hands-On-verktyg
 • Inspiration och hopp!

Hur gör vi när vi främjar psykisk hälsa och förebygger ohälsa?

Du får med dig teoretisk och praktisk kunskap som du kan använda direkt i din verksamhet. Lärare och skolpersonal har redan den kunskap som krävs. I den här utbildningen faller polletten på plats och du förstår vad som är bra att ta till och varför. Metoder och strategier som du redan har. Dessutom får du redskap för att kunna bygga relation och kartlägga elevers behov på gruppnivå på ett sätt som inte ska kräva något extra arbete av dig som pedagog. Tvärtom är syftet med allt jag lär ut att förenkla och arbeta proaktivt på grupp och organisationsnivå på ett sätt som kommer ge snabba och tydliga resultat. 

Varför behövs kunskap om psykisk hälsa?

Myter skapar hinder och leder till att felaktig information sprids. Sådana rykten riskerar att hämma skolpersonalen och göra lärare och andra professionella maktlösa och handlingsförlamade. Korrekt kunskap leder däremot till konstruktiva metoder och inger hopp. Att skjuta från höften är inte rätt väg att gå. I ett gemensamt och systematiskt elevhälsoarbete skapar vi optimala förutsättningar för att lyckas med att stärka elevers friskfaktorer med mycket små medel som dessutom ger personalen kunskap om hur det ska stärka sin egen hälsa för ett mer hållbart yrkesliv. 

Värdegrundsarbete och förhållningssätt

Centralt i utbildningarna är betydelsen av gränssättning och att kunna skilja på att vara privat, personlig och professionell. Pedagogiskt arbete med psykisk hälsa är pedagogiskt och utgår i mångt och mycket kring inlärning av goda hälsovanor, relationsarbete, mentorsskap, struktur och anpassning av studier. Alla på skolan ska hålla sig till respektive yrkesprofession och utgångspunkten är ett salutogent synsätt och att all personal i första hand ska arbeta främjande och förebyggande. När detta inte räcker ska skolans personal veta gränsen där samhället tar vid. Skolpersonal ska inte bedriva psykoterapeutiskt behandlingsarbete. 

 
KONTAKT