PSYKISK HÄLSA, VÄLMÅENDE OCH KÄNSLA AV SAMMANHANG

Barn och ungdomar blir friska genom att vi arbetar med friskfaktorer!

Kunskap om psykisk hälsa

Elever blir inte friskare av att vi fokuserar på psykisk ohälsa. Trots det så är kunskap om psykisk hälsa en av de mest betydelsefulla friskfaktorerna. Elever behöver inte bara kunskap, de behöver få prata om psykisk hälsa och ohälsa och ställa frågor. För att elever ska få kunskap måste skolpersonalen ha rätt kunskap. Rätt kunskap ska utgå från skolans uppdrag. 

Vi kan inte vänta på att elever får psykisk hälsa på schemat 

All skolpersonal ska enligt skolpersonalen främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetet ska ske systematiskt och ledas av rektorn. Men ofta saknas just kunskap, metod och systematik vilket leder till att elever blir sjuka helt i onödan. Psykisk hälsa kan och bör vävas in i undervisningen. Inte genom att ta tid från ämnesplanen utan genom att integrera frågor som elever behöver svar på och ägnar funderingar åt. Hur ett sådant främjande arbete kan gå till får du förslag på i den här utbildning. Du inspireras till att använda dig av hands on metoder som mentor och kan få idéer till hur du kan arbeta på dina mentorstimmar för att reducera ohälsa.

Den här utbildningen ger dig:

 • Kunskap om hur du främjar psykisk hälsa hos elever på gruppnivå
 • Kunskap om hur du arbetar salutogent med KASAM (Känsla av sammanhang)
 • Kunskap om hur du stärker elevers begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
 • Kunskap om hur du genom ditt förhållningssätt ger elever skydd mot ohälsa
 • Kunskap om hur stress och psykisk ohälsa och hur elever påverkas
 • Kunskap och tips om hur du arbetar med friskfaktorer och strategier

Väljer du heldag 

 • Reflektera kring hur du kan integrererar psykisk hälsa i undervisningen
 • Hands on-tips om hur du kan integrera hälsofrämjande teman i undervisningen 
 • Hur du samtalar med hjälp av visuella samtalsmodeller med elever som mår dåligt
 • Hur du kan arbeta kollegialt med att stärk friskfaktorer
 • Konkreta verktyg kring hur du kan stärka självkänsla hos elever på gruppnivå
 • Konkreta verktyg som hjälpmedel för att tillgängliggöra undervisningen
Jag har lyssnat till Magdalenas föreläsning om KASAM. Hon har ett intresseväckande och varierat innehåll som engagerar deltagarna på ett aktivt sätt genom hela föreläsningen. Hon är tydlig och synliggör många situationer som jag som deltagare kan känna igen mig i och använda mig av i kommande arbetssituationer.

Hon är framförallt konkret i de verktyg hon presenterar och har en stor verklighetsförankring. Det är lätt att ta till sig det hon föreläsner om. Jag rekommenderar alla verksamma inom skolan men också andra yrkesområden att boka Magdalena både som föreläsare men också läsa det hon skrivit. 

Emma Wahlström, gymnasielärare och förstelärare, Stockholm 

 

Friskfaktorer

Den allra viktigaste friskfaktorn är själva lärandet. Men idag är lärmiljöer inte alltid anpassade för att passa alla elever. Det är då vissa elever blir extra belastade och insjuknar i psykisk ohälsa. Bristande tillgänglighet i lärmiljön är därför en av de allra viktigaste orsakerna som leder till att elever drabbas. Kan vi däremot tillgängliggöra lärmiljön leder lärandet tvärtom till att elever blir friskare, kommer till skolan och blir motiverade att lära sig. När elever känner att skolan är till för dem är de goda hälsocirklarna i gång med en rad friskfaktorer som samverkar.

Viktiga friskfaktorer som samverkar i skolan: 

 • Lärande 
 • Tillgänglighet
 • Dagliga rutiner
 • Självkänsla
 • Grupptillhörighet 
 • Socialt stöd
 • Kontroll, delaktighet
 • Kunskap om psykisk hälsa
 • Kunskap och insikt om känslor
 • Känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
 • Rörelse, sömn, kost
   
JAG ÄR INTRESSERAD OCH VILL VETA MER