Dörr

Vill du slippa jobbstress?
Vill du stärka din vardagshälsa?
Vill du få smarta tips?

Då har du kommit rätt! 

PSYKISK HÄLSA & KÄNSLA AV SAMMANHANG

KASAM
Berger utbildning erbjuder experttjänster med fokus på  
psykisk hälsa, arbetsrelaterade friskfaktorer samt NPF* & tillgänglighet.
Målet är att tillhandahålla skräddarsydda lösningar till arbetsplatser och göra det svåra enkelt och hoppfullt. Nyckeln till välmående består i många fall av konkreta verktyg och strategier i vardagen.
Faktorer som leder till välmående hos medarbetare, leder till friskare arbetsplatser. Det som leder till friskare arbetsplatser resulterar i slutändan i ett hållbarare samhälle.  
*Neuropsykiskatriska funktionsnedsättningar, så som ADHD och Autism
.

Vad kan vi erbjuda dig? 

FÖRELÄSNINGAR & Utbildningar

På plats & digitalt

Alla utbildningar och föreläsningar har förankring i forskning. De ger dig konkret kunskap, och tips på verktyg och strategier som du kan använda dig av i din yrkesvardag. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna hopp och inspiration till vidare arbete inom områden som annars kan väcka känslor av hjälplöshet.  

Handledning, coachning & Konsultation

På plats & digitalt, enskilt
och team

I handledning och coachning får du viktiga verktyg för att kunna hantera och bemästra hinder i din yrkesvardag. Du får det stöd behöver för att i lagom takt kunna lockas till den insikt som är nödvändig för att växa och utvecklas i din yrkesprofession. 

Organisations- & verksamhets-utveckling

På plats & digitalt

Att ta hjälp av extern expertis är utvecklande för en organisation och ofta en lönsam och tidsbesparande lösning. Oavsett om det handlar om hälsofrämjande arbete eller att hantera oro och motstånd vid förändringar och omorganisation,  utvecklar ni verksamhetens kvalitet.

Specialpedagogiska tjänster


På plats & digitalt

Konsultation till enskilda och team i alla skolformer och verksamheter inom vård och omsorg. Utbildningar och föreläsningar. Tjänster för kortare och längre uppdrag. Expertis i specialpedagogik och allt därtill. ett salutogent fokus med betoning på

friskfaktorer


Grundfilosofin baseras på vetenskapliga teorier inom psykologi, pedagogik och psykiatri.

”Friskfaktorer och tillgänglighet bör vara den röda tråden i allt förändringsarbete. 


Genom att eftersträva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, skapar vi hållbara och hälsosamma miljöer för såväl lärande som arbete.

Magdalena Berger 


Arbete och lärande för framtiden


Arbete och lärande i en tillgänglig, inkluderande och hållbar miljö är en mänsklig rättighet i Sverige. 

Var med och skapa ett hållbart och hälsosamt samhälle.
För dig, för vår samtid och för våra kommande generationer!


NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD

BERGER ERBJUDER 

Föreläsningar och utbildningar till alla verksamheter

Magdalenas Böcker

Magdalenas böcker har använts som kompetensutveckling på ett flertal arbetsplatser.

VISSTE DU ATT...

 • Jobbstress är ett folkhälsoproblem?

 • Sjukskrivningar orsakas till ca 50% av psykisk ohälsa?

 • Stress gör att du tappar minnet?

 • Stress gör dig sämre på att analysera? 

 • Stress gör dig korkad?

 • Långvarig stress, utan återhämtning, leder till utmattningssyndrom?

 • Utmattningssyndrom resulterar ofta i långa sjukskrivningar? 

 • Stress kan skada viktiga  hjärnfunktioner?

 • Jobbstress leder till slarv med säkerhet

 • Stress leder till arbetsplatsolyckor.

 • Arbetsgivaren är skyldig att förebygga  ohälsa?

 • Arbersgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön?

 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara hälsofrämjande?

 • Arbetsmiljöarbetet får bäst effekt om alla är delaktiga?

 • Du kan slippa stress?

 • Alla har ett ansvar, även du.


Du kan ta initiativet till ett arbetsmiljöarbete på din arbetsplats. Ett hälsofrämjande arbete som gör alla medarbetare till vinnare! 

VÄNTA INTE TILLS DET ÄR FÖR SENT!

Vill du veta mer och ta del av erbjudanden? 

Kontakt

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
 • Psykisk hälsa

  Jag eftersträvar att göra det svåra enkelt. Som pedagog är mitt huvudsyfte att göra psykisk hälsa och psykiatri pedagogiskt och lättillgängligt. Som specialpedagog skaffade jag mig en fördjupning inom barn- och ungdomspsykiatri. Parallellt med utbildningen arbetade jag därför på en behandlingsavdelning inom BUP för ungdomar 13-19 år. Därefter har jag varit aktiv i Föreningen Balans och suttit i styrelsen för OCD-föreningen Stockholms län och NSPH Stockholms län (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa). Därtill har jag skrivit två böcker i ämnet och hållit mig uppdaterad på forskning om psykisk hälsa de senaste tre decennierna.

 • Adhd, Autism, språkstörning

  Med 30 år i yrket har jag bred, såväl som fördjupad kunskap om NPF*. Mitt kunnande och min erfarenhet sträcker sig från förskola upp till vuxen ålder. Jag har arbetat i  det som förr hette träningssärskola, för elever med AST, resursklass för elever med AST, grundskola och gymnasium. Jag har fördjupad kunskap om barn, ungdomar och vuxna med ADHD. Därtill omfattande kunskap om språkstörning och dyslexi och lång erfarenhet av att leda förebyggande elevhälsoarbete och utbilda skolpersonal i utredning om särskilt stöd. 

  *Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

 • Verksamhetsutvecklare

  Som utbildad HR-konsult, rekryterare och beteendevetare har jag arbetar på statlig myndighet, på privata bemannings- och rekryteringsföretag samt som servicehandläggare i Stockholms kommun. Dessutom har jag arbetat som skolutvecklare i ett antal år. Under mina 6 år som företagare har jag haft fullt fokus på psykisk hälsa och att erbjuda pedagogiska strategier för ett hälsofrämjande arbete. Därtill arbetar jag med arbetsplatsanpassning, tillgänglighetsfrågor och neuromångfald.

 • Handledning & Coachning

  Som specialpedagog är jag utbildad i att handleda pedagoger och har byggt på med flera universitetsutbildningar i konsultativa samtal, handledning och coachning, samt en utbildning i MI / Motiverande samtal. Jag handleder team såväl som enskilda, över tid eller enstaka samtal. Har du Benify kan du få coachning som friskvård av mig. 


Varför berger utbildning?

"Magdalena har en osviklig förmåga att att sätta ord på det man vill jobba med, att få dig att känna dig helt och fullständigt förstådd. Hennes klokskap, inlevelseförmåga och breda och djupa kompetens medför att jag kan ge henne de allra bästa rekommendationer.”
Ulrika Persson, specialpedagog, Stockholm om coachning. 

Kunnig & Klok

Jag vill kunna omsätta teoretisk kunskap i praktiskt arbete. Genom analyser och observationer i den praktiska vardagen vill jag också kunna dra teoretiska slutsatser. Att knyta samman teori och praktik leder till att målgruppen kan ta sig vidare i utvecklingsprocessen. Vi behöver ständigt reflektera över arbetsmetoder och synsätt. Samtal, litteratur & självreflektion är avgörande för det arbete jag utför. Jag undrar om inte det är vad andra syftar på när de kallar mig klok. 

Magdalena Berger

Inkännande & Engagerad

Med den efarenhetsbank jag har kan jag på mycket kort tid läsa av nya situationer. Det gör att jag snabbt kan ta mig an huvuduppgiften utan att ägna mig åt tidskrävande förarbete. Detta arbetssätt har få negativa bieffekter på miljön och blir kostnadseffektivt för kunden. Jag har med åren förstått att jag har har en särskild förmåga att se detaljer, skeenden och mönster och skanna av organisationer och grupper snabbt. Det har gjort mig till en effektiv konsult som snabbt kan levererar det kunden önskar. Dock aldrig på bekostnad av kvaliteten.  

Magdalena BergerRättspatos, etik & moral 

Jag växte upp på 1960- och 1970-talet, då personer med psykisk sjukdom och människor med  funktionsnedsättningar var särbehandlade och kraftigt stigmatiserade. En stor grupp individer levde separerade från övriga i samhället. Barn gick i särskilda skolor, ofta långt i från sitt hem, på särskilda institutioner. Detta berörde mig på ett personligt plan och kom att påverka mitt yrkesval. Med tiden kom jag att se mig som företrädare för de individer som löper risk att diskrimineras och särbehandlas pga dolda funktionsnedsättningar. I den rollen har jag delat med mig av min juridiska kunskap.

Magdalena Berger
Magdalena berger

Berger utbildning AB


MÅLGRUPPEN

Skolor, privata företag, myndigheter, kommunanställda, landstingsanställda,  föreningar, anställda i stiftelser och konferensarrangör har efterfrågat föreläsningar och varit mycket nöjda. 

Recensioner 

Ta del av aktuella erbjudanden!

Aktuellt