Specialpedagogisk handledning

Specialpedagogisk handledning är en del av specialpedagogens huvuduppgifter. En specialpedagog ska kunna lite om mycket eller snarare mycket om mycket. Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. Det innebär att ämnet består av många kunskapsområden.

När det gäller specialpedagogik så består det av  både pedagogik, psykologi, socialpsykologi, sociologi, psykiatri, medicin/biologi, fysiologi samt filosofi. Det är idag något oklart vad den specialpedagogiska kompetensen som fordras enligt skollagen 2 kap § 25 ska bestå i. Det finns gissningsvis lika många arbetssätt och arbetsbeskrivningar som det finns skolor och förskolor.

Specialpedagogens rollbeskrivning

Många i skolans och förskolans värld vill visserligen att specialpedagogen ska ägna sig åt specialpedagogisk handledning. I vissa verksamheter förväntas specialpedagoger enbart ägna sig åt enskilda individer. I en del skolor ska specialpedagoger ägna sig åt förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Andra vill att specialpedagogen ska undervisa och ägna sig åt elever som är i behov av en separat studiemiljö och alternativa inlärningsstrategier.

På många skolor är det specialpedagogen som utreder elevers behov av särskilt stöd, upprättar åtgärdsprogram och utvärderar insatser. På andra skolor är detta den undervisande lärarens ansvar och specialpedagogen ska göra behovsscanning, installera talsyntes och administrera inläsningstjänst, tilläggsbelopp och Legimus.

Specialpedagog administratör?

På många skolor används specialpedagogens kompetens till administration, eftersom det råder stor okunskap kring vad som egentligen behöver göras enligt skollagen. Specialpedagogen har den gyllene nyckeln och istället för att handleda kompetenta personer förväntas specialpedagogen göra mycket av arbetet själv. Det kan gälla administration av kartläggningar, blanketter och ansökningshandlingar, utredningar, utvärderingar, uppföljningar.

På andra skolor vill lärarna att specialpedagogen ska vara i klassrummet och fokusera på elever i svårigheter. Eller så kanske rektorn önskar att specialpedagogen ska handleda lärarna i tillgänglig lärmiljö,inkludering och ledarskap trots att inte lärarna själva efterfrågat handledning.

Hur ska specialpedagogisk kompetens nyttjas bäst?

Min erfarenhet efter att ha arbetat som specialpedagog i många år både före och efter den nuvarande skollagen är att det råder stor förvirring kring specialpedagogens roll.  Hur ska den specialpedagogiska kompetensen bäst ska nyttjas? Specialpedagoger har en unik kunskap och den nyttjas sällan till fullo.

Trots det förväntas det ofta – medvetet eller omedvetet – att specialpedagoger ska göra det omöjliga, att de ska trolla med obefintliga resurser. Specialpedagoger arbetar ofta deltid på en eller flera skolor samtidigt och slår inte sällan knut på sig själva för att räcka till. Dessutom är min erfarenhet den att specialpedagoger ofta brinner av entusiasm och vill vara så många som möjligt till lags.

Vad kan jag erbjuda?

Det skulle inte behöva bli förvirrat om en rejäl inventering av behoven gjordes. Om samtliga parters förväntningar kartlades. Om mer tydlighet och kommunikation utvecklades mellan medarbetare och mellan medarbetare och ledning skulle vi vinna massor. Om kommunikation och tydlighet inte enbart gällde arbetet med barnen och ungdomarna utan också de vuxna.

Då jag har arbetat med dessa frågor så pass frekvent och länge vill jag gärna vara ett stöd i det arbetet på just din skola. Eller ett stöd till din förskoleenhet. Har ni ingen specialpedagog kan jag naturligtvis bistå dig med specialpedagogisk kompetens och konsultation.

Ibland kan en skola behöva specialpedagogisk kompetens på grund att det inte finns tillräcklig sådan. Det kan också vara så att du som lärare, pedagog eller resursperson ofta står handfallen inför situationer i en pedaogisk verksamhet. Där du varken förstår vad som händer eller trygg med hur du bör agera. Dina vanliga metoder fungerar inte och inget följer det vanliga mönstret, det du är van vid. Sådana situatiner väcker ofta många och starka känslor och kan dränera dig på stora mängder energi.

Förväntningar

Du har kanske förväntningar och krav på dig från ledningen att “klara av” situationer som du inte är tränad för och som du inte har kompetens i. Du vill, och arbetet stämmer med dina värderingar, dvs. att du som vuxen bör och vill kunna hjälpa. Men att som pedagog, lärare eller resursperson experimentera med specialpedagogiska metoder du inte är tränad i tar både energi och kraft från ditt andra arbete. Det gör ofta att du mot din vilja behåller din gamla och trygga struktur och pedagiskt förhållningssätt trots att du egentligen vet att de inte fungerar. Du vill utvecklas och förändras men vet inte hur.

I dessa stunder räcker sällan ledningens ord om att du måste anpassa lärmiljön på grund av lagkrav. Du behöver hjälp, stöd och uppmuntran och du behöver veta vad som är bra och vad som är effektivt. Vad du kan ta bort och lägga till men som samtidigt gagnar samtliga barns eller ungdomars lärande. Du behöver konkreta tips och specialpedagogisk förståelse. Du vill kanske rent av att någon tittar på dig i lärsituationen och att ni tillsammans reflekterar kring vad som händer utan att du för den skulle blir bedömd. I dessa situationer kan det vara svårt att vända sig till chefen. Men ledningen har skyldighet att hjälpa dig. Dock är det sällan ledningen som har den rätta kompetensen.

Mina kvaliteter

Jag är van att bygga relation. Med mig blir du snabbt trygg. Jag har själv arbetat som lärare, förskollärare och undervisande speciallärare under många år och minns mer än väl hur det var. Jag har verklighetens dilemman sparade inom mig i en liten ask och kan ta fram dem när jag vill. Jag minns. Men jag har också gått vidare och funnit många framgångsrika vägar till att få det att fungera. Med min bakgrund och specialpedagogiska kompetens har jag hjälpt dussintals lärare och förskollärare till att bli framgångsrika pedagoger, i lärmiljöer som ständigt ställer oss på prov.

>>Läs gärna mer om specialpedagogens roll på SPSM

>>Hur allt började