Tjänster

✪  Specialpedagogisk handledning & Konsultation – enskilt och i grupp

✪  Pedagogisk teamhandledning

✪  Lösningsfokuserad handledning till pedagoger & rektorer/förskolechefer

✪  Konsultation, coachning & rådgivning till elevhälsoteam/arbetslag

✪  MI-utbildning/Motivational Interviewing – heldag/halvdag

✪  Föreläsningar enligt överenskommelse

✪  Utbildningsseminarier/workshops specialpedagogik/elevhälsa

✪  Professionsutvecklande processhandledning i grupp

>>Läs gärna mer här 


ILTI – Inkluderande Lärmiljöer och Tidiga Insatser. 

ILTI och TLM (tillgänglig lärmiljö) är två förkortningar som blir allt vanligare. Enligt mig kan vi inte enbart välja en enda enda metod när vi vill driva elevhälsoarbete eller uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. Vi behöver alltid arbeta främjande och förebyggande, inkluderande och tydliggörande i samtliga pedagogiska verksamheter. Men att arbeta med människor kräver alltid även åtgärdande insatser. Dessa bör sättas in på ett så tidigt stadium som bara det bara är möjligt.

Det innebär inte bara möjliga resultat och minsta tänkbara lidande för individen. Det innebär dessutom bästa tänkbara resurseffektivitet för enheten. Nyckeln handlar i mångt och mycket om tajming – att träna sig att uppmärksamma och se vid vilken tidpunkt det är dags att göra vad. Därför är ILTI, tydliggörande pedagogik och MI en bas i allt jag gör. Vi kan arbeta både kvalitativt och kvantitativt, bara gör rätt. Kontakta mig så berättar jag gärna mer.